ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

Ο  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ) έχει στόχο :

 

    την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και

    την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

 

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ (Ν 3328/2005, Άρθρο 3) ομοταγές θεωρείται το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
  2. Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα.
  3. Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου).
  4. Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  5. Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

    Οι αιτήσεις αναγνώρισης κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα   https://e-doatap.doatap.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

 

Σε αυτή, μπορείτε να καταθέσετε σκαναρισμένα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουμε να σας ετοιμάσουμε εμείς. Μπορείτε αν ενημερωθείτε  για τη διαδικασία και το κόστος στο  https://www.bulgariastudies.com/adeia-anagnorisi-metafrasi

 

Ο ΔΟΑΤΑΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων πανεπιστημίων της Βουλγαρίας, ρυθμίζονται με την Οδηγία 2005/36/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικής ειδίκευσης, που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ.