Μετά την αποφοίτηση

Κατά την τελετή αποφοίτησης θα σας απονεμηθεί το πτυχείο και το παράρτημα πτυχείου.

 Στη συνέχεια θα πρέπει να σας δώσουν απο τη γραμματεία της σxολής άλλα 2 έγγραφα.

 Μπορείτε να τα πάρετε εσείς ή εμείς με εξουσιοδότηση -  ανάλογα με το πότε θέλετε να επιστρέψετε στην Ελλάδα.

 Θα χρειαστούμε επίσης να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποοιες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις.

 Αυτό μπορεί να γίνει στη Βουλγαρία (σε συμβολαιογράφο) ή στην Ελλάδα σε ΚΕΠ . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πάρετε και σφραγίδα Χάγης (apostille) .

 Στη συνέχεια καταθέτουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας, το οποίο και εκδίδει΄΄αδεια ασκήσεως επαγγέλματος΄΄.

 Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας παίρνουν σφραγιδα Χάγης (apostille) απο τα αρμόδια βουλγαρικά υπουργεία και ο φάκελλος αποστέλλεται στην Ελλάδα.

 Εκεί μεταφράζονται απο πιστοποιημένο απο το ελληνικό δημόσιο μεταφραστή.

 Η όλη διαδικασία διαρκεί 1 μήνα και στο τέλος της παίρνετε στα χέρια σας:

 -  όλα τα πρωτότυπα - βουλγάρικα έγγραφα με σφραγίδα Χάγης (apostille)

 - τις πρωτότυπες μεταφράσεις όλων των βουλγάρικων εγγράφων με επικύρωση απο δικηγόρο, ώστε να τα καταθέσετε on line και στον ΔΟΑΤΑΠ

 Το κόστος της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων και παραβόλων είναι 350 ευρώ και καταβάλλεται  στο σύνολό του στην αρχή της διαδικασίας.

 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!