αναγνώριση διπλώματος

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τα επαγγέλματα (ιατρικά κυρίως), για τα οποία οι κάτοχοι των τίτλων λαμβάνουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στη Βουλγαρία, αναλαμβάνουμε την διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών σας στην Ελλάδα με ελάχιστη συμμετοχή σας. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία εκδίδοντας και καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα.

βήματα
  Μας αναθέτετε την διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών σας
  Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το κόστος
  Αναγνωρίζουμε τους τίτλους σπουδών σας στην χώρα που επιθυμείτε